ESIJ en Techport

Foto: Hollandse Hoogte

De Techniekcampus Techport is een zeer belangrijke schakel binnen het economisch beleid van de IJmond-gemeenten omdat het een netwerk- en partnerorganisatie is van onderwijsinstellingen, overheden en bedrijfsleven.

Er is zowel een duidelijke koppeling met de focussector ‘Maakindustrie en Tech’ van ESIJ als met de programmalijnen ‘Innovatie & Ondernemerschap’ en ‘Arbeidsmarkt & Onderwijs’. Daarom worden vanuit ESIJ bijdragen geleverd aan een groot aantal initiatieven en projecten binnen Techport.

PET IJmond

In oktober 2017 zijn voor de 11e keer leerlingen en hun docenten van de groepen 7 en 8 van basissscholen in de regio uitgenodigd om kennis te maken met techniek en technische beroepen. Ook deze keer hebben de 55 basisscholen in de IJmond hiervan gebruik gemaakt, wat betekent dat zo’n 1750 leerlingen workshops en demonstraties hebben bezocht bij technisch georiënteerde bedrijven in de IJmond.

Hackathons Techport Industries

ESIJ levert een financiële bijdrage aan de organisatie van hackathons door Techport Industries. In deze hackathons buigen bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen zich een middag gezamenlijk over een innovatief en reëel technologisch vraagstuk van een bedrijf uit het netwerk van Techport Industries. Dit betreft het regionale innovatienetwerk van bedrijven en kennisinstellingen uit de topsectoren ‘High Tech Systems & Materials’ en ‘Energie’.

Het beoogde resultaat voor 2017: drie succesvolle hackathons met minimaal 25 deelnemers.

Kennisvoucherregeling Techport

Ondernemers kunnen kennis inkopen met een kennisvoucher. Per ondernemer kan er één kennisvoucher worden aangevraagd van € 5.000,00. De aanvraag moet voldoen aan gestelde richtlijnen. De bijdrage is afkomstig van ESIJ, terwijl Techport verantwoordelijk is voor een correcte uitvoering van de regeling.

Netwerkevent Tata Steel Chess Tournament

Het Tata Steel Chess Tournament is een ideale gelegenheid voor een netwerkevent van Techport. Sinds een aantal jaren worden twee rondes van het toernooi op een locatie buiten Wijk aan Zee gespeeld. Zoals in 2017 in Delft, waarbij stakeholders een bezoek hebben gebracht aan de incubator YES Delft, een verzameling van startende ondernemingen. Ook in 2018 zal er een dergelijk netwerkevent worden georganiseerd tijdens het Tata Steel Chess Tourament.

Het beoogde resultaat: minimaal 45 deelnemers (relevante stakeholders) aan het netwerkevent Techport.

Projectleider Werken en Innoveren

Vanuit ESIJ wordt een financiële bijdrage geleverd aan een projectleider ‘Werk en Innoveren’. De projectleider is twee dagen in de week aan de slag.

Het beoogde resultaat: uitvoering van zeven succesvolle projecten binnen het programma voor werken en innoveren.

Voorlichting beroepskeuze in SHIP

In het SHIP, het Sluis en Haven Informatiepunt in IJmuiden, wordt aan leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs voorlichting gegeven over (toekomstige) technische- en havengerelateerde beroepen. Hierbij worden onder meer Virtual Reality-middelen ingezet.

Young Professional Program

Het Young Professional Program draait om het begeleiden van VMBO- en MBO-leerlingen naar een gegarandeerde opleidingsplek en een baan bij bedrijven die deel uitmaken van het regionale netwerk van Techport Industries. Techport koppelt een keurmerk aan deze begeleidingstrajecten.

Smart Maintenance Offshore Wind

De IJmond is een belangrijke basis voor offshore windenergie en voor het onderhoud van de windturbines. Smart Maintenance Offshore Wind is een collectief innovatieproject voor slim onderhoud. Hiermee wordt invulling gegeven aan een tweede ‘use case’ voor het Field Lab JIT Maintenance Techport.

Kernnetwerk Techport Industries

Techport Industries is het koplopersnetwerk dat wordt gevormd door de ‘Vrienden van Techport’. De hierin vertegenwoordigde bedrijven geven collectief (mede) inhoud aan het Techport Centre. In dit netwerk wordt kennis opgebouwd en het dient als klankbord voor activiteiten en innovatieprojecten van Techport.

Nieuws: Made in IJmond 2017

De IJmond-gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben het economisch gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’ eind september 2017 vastgesteld.

Lees meer

Contact

Programmamanager
Wouter Hol
06-27346323